1.   Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej Deklaracji (zwanej dalej „Deklaracją”) jest poinformowanie czytelnika strony www.jacekkolodziejczak.com o ryzykach finansowych związanych z inwestowaniem.
 2. Poszczególne rodzaje ryzyk opisanych w niniejszym dokumencie są właściwe zarówno dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych, jak również uprawnionych kontrahentów. Należy jednak pamiętać, że klienci profesjonalni oraz uprawnieni kontrahenci posiadają zasoby pozwalające na ograniczenie przynajmniej niektórych opisanych w niniejszym dokumencie ryzyk, wobec czego ich ekspozycja na poszczególną kategorię ryzyka może być mniejsza, niż w przypadku inwestorów indywidualnych.
 3. Niniejsza Deklaracja opisuje najważniejsze, jednak nie wszystkie rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem.
 4. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu strony www.jacekkolodziejczak.com

 

2. Komunikat ogólny o ryzyku związanym z inwestowaniem i z lokowaniem środków

 1. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i należy mieć świadomość, że można stracić cześć lub całość zainwestowanego kapitału!
 2. Przed współpracą z konkretną firmą i przed zainwestowaniem jakichkolwiek środków warto najpierw sprawdzić czy dany podmiot lub firma nie znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub nie toczy się przeciwko firmie żadne postępowanie karne, sądowe, wyjaśniające lub prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 3. Należy inwestować tyle ile w najgorszym wypadku można stracić czyli specjalnie odłożony na ten cel kapitał inwestycyjny, którego utrata nie ma istotnego wpływu na budżet osobisty inwestora i/lub jego rodziny.
 4. Ryzykiem nazywamy niepewność w kwestii wielkości zysku lub straty, jaką może przynieść inwestycja. Zatem wysoce ryzykowna inwestycja może wprawdzie przynieść duże straty, ale z drugiej strony może być źródłem ponadprzeciętnych zysków. Przed rozpoczęciem inwestycji, kluczowe jest określenie własnego poziomu tolerancji ryzyka inwestycyjnego i porównanie go z ryzykiem inwestycyjnym danego projektu lub biznesu.
 5. Każdy produkt inwestycyjny ma wskazane ryzyka, które go charakteryzują ze względu na sposób lokowania środków i charakter aktywów, w które inwestuje. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w regulaminie lub białej księdze (whitepaper) każdego projektu inwestycyjnego. 
 6. Zdecydowana większość inwestorów indywidualnych odnotowuje straty pieniężne w wyniku inwestowania. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają poszczególne projekty inwestycyjne i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy przy niektórych z nich.

 

2. Elementy ryzyka dotyczące inwestycji w szeroko pojęte waluty wirtualne i związane z nimi stokenizowane projekty i biznesy

 1. Ryzyko interpretacji przepisów podatkowych oraz ryzyko regulacyjne.
  Waluty Wirtualne mogą być narażone na błędne lub nieprecyzyjne zapisy prawno-podatkowe. Skutkiem takiej sytuacji może być powstanie rozbieżności interpretacyjnych między innymi w przypadku podatku dochodowego lub VAT. Stanowisko organów państwowych względem stosowania ww. Walut Wirtualnych podlega dynamicznym zmianom, oraz nie występuje w tym zakresie jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna.
 2. Ryzyko upadku emitenta, giełdy, platformy informatycznej, blockchaina i walut wirtualnych.
  Istnieje ryzyko upadku giełdy, pośrednika czy też kantoru kryptowalut  a co za tym idzie Waluta Wirtualna,, stablecoin może stać się bezwartościowy. Ponadto część lub całość Walut Wirtualnych przechowywanych przez Inwestora na platformie giełdy, pośrednika czy też kantoru kryptowalut lub w aplikacji mobilnej może zostać stracona bezpowrotnie! Również blockchain Ethereum, Polygon itp. mogą przestać działać. Użytkownik przed zainwestowaniem jakichkolwiek środków w waluty wirtualne powinien zapoznać się z komunikatem KNF dostępnym na stronie: http://www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18
 3. Ryzyko ataku hakerskiego lub innej kradzieży.
  Istnieje ryzyko ataku hakerskiego lub innej kradzieży na giełdę, pośrednika czy też kantor kryptowalut oraz na aplikację mobilną lub komputer czy sam telefon Inwestora, a co za tym idzie część lub całość jego Walut Wirtualnych może zostać stracona bezpowrotnie!
 4. Ryzyko prawne, ustawodawcze, polityczne.
  Otoczenie prawne ulega częstym zmianom. Występują braki jednolitych wykładni przepisów oraz funkcjonują wewnętrznie sprzeczne przepisy przyczyniające się do braku pewności funkcjonowania niektórych obszarów gospodarki. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej prawo nas obowiązujące jest w dużym stopniu tworzone przez organy Unii Europejskiej.   

 

Back to top